Mayor's Program

Follow the Mayor's activities

News Update on Mayor's Activities

Lefapha la Ditimamolelo,Ditlalelo,Tshoganyetso,Pharakano,Tlhabololo loago Boitekanelo,Sepodisi sa Dube ka tshwaraganelo le masepala wa Moretele o eteletsweng pele ke Rametse Andries Makinta Monaheng ba tlhotse ba etetse motse wa Mmakaunyana go gosedimosetsa baagi ka mogare wa Covid19, le go rotloetsa baagi go latelela melawana ya Covid19, gareng ga tse dingwe ke go rotloetsa baagi ba apare dimask le go lebelela bophepa mo mabentleleng Go tswaletswe mabentlele a le mane ao a fitlhetsweng a se phepa ebile a sena dipampiri kopo .go ntshitswe le ditekete mo ditekising, Palo gotlhe ya mabentlele a sekasekilweng ke 18, Tirisanommogo bagaetsho e tla re thusa go tila le gofokotsa koketsego ya mogare.

Meyara Andries Makinta Monaheng o rotloeditse badiredipuso gonna ngata ele enngwe go itepatepanya le seemo sa Covid19


img
Published 05 June 2020
  img
  Published 05 June 2020
   img
   Published 05 June 2020
    img
    Published 05 June 2020
     img
     Published 05 June 2020
      img
      Published 05 June 2020
       img
       Published 05 June 2020
        img
        Published 05 June 2020
         img
         Published 05 June 2020

          News Update Attachments